Monday, September 18, 2006

小生命 ...

前日星期六約左個舊同事去浸會醫院 ... 探另一位舊同事 , 因為佢剛生左個 BB ! =D

個 BB 係星期三出世 , 咁即係我地去既時候佢只有 3 日大 ... 嘩 ! 3 日咋 ! 計一計 ... 我出世到而家過左三千二百幾個 3 日啦 !

我地都係隔住玻璃睇 , 佢個頭既 size 我諗只有我手掌咁上下大 , 哈 ~ 一推出黎就開始喊 . 喊 . 喊 . 喊 ... 喊左好幾分鐘先停 ... 跟住又訓過 , 真係好 !!!